اصلاح فاصله بین دندان ها

  • خانه
  • اصلاح فاصله بین دندان ها
Services Details

اصلاح فاصله بین دندان ها

اصلاح فاصله بین دندان ها مخصوصا دندانهاى ثنایاى فک بالا که دیاستما نامیده می شود مى تواند به دلیل فرنیوم بالاى بیمار (هاى فرنیوم ) و یا همان زائده نسج نرم بین دو دندان باشد که بیشتر در اطفال دیده مى شود  لازم به ذکر است در این درمان توسط متخصص ارتودنسى ابتدا توسط ارتودنسى ثابت فضا بسته و در انتهاى درمان ، جابه جایى فرنیوم توسط جراح لثه انجام مى شود جهت جلوگیرى از هر گونه برگشت پذیرى در آینده. لازم به ذکر است که یکی دیگر از دلایل دایاستما ،وجود مزیودنس (دندان اضافى) بین دو دندان ثنایاى بیمار مى باشد که در بعضى اوقات هاى فرنیوم و مزیودنس با هم همراه مى باشند و در بعضى از بیماران بزرگسال که نسبت اندازه دندان با فک رعایت نشده با فضاى اضافى بین دندانهاى قدامى دو فک  دیده مى شود که با تکنیکهاى مدرن ارتودنسى ثابت ، ارتودنسى نامرئى و براکتهاى شفاف قابل اصلاح مى باشد .

اصلاح فاصله بین دندان ها مخصوصا دندانهاى ثنایاى فک بالا که دیاستما نامیده می شود مى تواند به دلیل فرنیوم بالاى بیمار (هاى فرنیوم ) و یا همان زائده نسج نرم بین دو دندان باشد که بیشتر در اطفال دیده مى شود  لازم به ذکر است در این درمان توسط متخصص ارتودنسى ابتدا توسط ارتودنسى ثابت فضا بسته و در انتهاى درمان ، جابه جایى فرنیوم توسط جراح لثه انجام مى شود جهت جلوگیرى از هر گونه برگشت پذیرى در آینده. لازم به ذکر است که یکی دیگر از دلایل دایاستما ،وجود مزیودنس (دندان اضافى) بین دو دندان ثنایاى بیمار مى باشد که در بعضى اوقات هاى فرنیوم و مزیودنس با هم همراه مى باشند و در بعضى از بیماران بزرگسال که نسبت اندازه دندان با فک رعایت نشده با فضاى اضافى بین دندانهاى قدامى دو فک  دیده مى شود که با تکنیکهاى مدرن ارتودنسى ثابت ، ارتودنسى نامرئى و براکتهاى شفاف قابل اصلاح مى باشد .